سقف کاذب

سقف کاذب مشبک کناف

 

 

سقف کاذب مشبک کناف، از شبکه سازه هاي سپري (يا T شکل) و تايل هاي گچي تشکيل مي شوند. شبکة مذکور به وسيلة آويزهاي قابل تنظيم به سقف اصلي متصل گرديده و سپس تايلهاي گچي درون اين شبکه قرار مي گيرند. نصب سريع و آسان، دسترسي آسان به فضاي تأسيساتي پشت سقف کاذب و تعمير و نگهداري آسان از جمله ويژگيهاي اين ساختار مي باشد.

سقف کاذبسقف کاذب مشبک – سقف کاذب یکپارچه – سقف کناف – دیوار کاذبسقف کاذب کناف – سقف کاذب کناف ایران – انواع سقف کاذب – قیمت سقف کاذب – مجری سقف کاذب – اجرا سقف کاذب – مشاوره سقف کاذب – طراحی سقف کاذبسقف کاذب آسمان مجازی

انواع تایل های گچی

 

سقفهاي کاذب مشبک کناف، از شبکه سازه هاي سپري (يا T شکل) و تايل هاي گچي تشکيل مي شوند. شبکة مذکور به وسيلة آويزهاي قابل تنظيم به سقف اصلي متصل گرديده و سپس تايلهاي گچي درون اين شبکه قرار مي گيرند. نصب سريع و آسان، دسترسي آسان به فضاي تأسيساتي پشت سقف کاذب و تعمير و نگهداري آسان از جمله ويژگيهاي اين ساختار مي باشد.

تايل هاي سقفي در ابعاد ٦٠×٦٠ سانتيمتر و در دو نوع ساده(فاقد خواص صوتي )و آکوستيک

( داراي خواص صوتي )توليد و عرضه مي گردند:

 

١- تايل هاي ساده

١-١- بدون روکش

١-٢- روکش دار (P.V.C بر روي تايل – آلومينيوم بر پشت تايل)

٢- تايل هاي آکوستيک

-١-2- مدل ٣٦/١٢/٨

2-2– مدل ١٨/٦

 


تایلهای گچی ساده

 

 

 

 

 

تايل هاي گچي ساده فاقد خاصيت جذب صوت مي باشند. اين تايلها در دو نوع بدون روکش و روکش دار توليد و عرضه مي گردند. تايل هاي بدون روکش داراي قابليت رنگ آميزي مي باشند. تايل هاي با روکش P.V.C نيازي به رنگ آميزي نداشته و بدين ترتيب سرعت کار بالا مي رود. تايل هاي با روکش آلومينيوم (در پشت تايل) در مکان هايي که احتمال ريزش آب بر پشت تايل وجود دارد (مانند محل عبور لوله هاي تأسيساتي) و يا در محيط هايي که احتمال تعرق وجود دارد (مانند مناطق شرجي نظير شمال يا جنوب کشور) مورد استفاده قرار مي گيرند.

 

 

 


 

 

تايل هاي گچي آکوستيک مدل ٣٦/١٢/٨

 

اين نوع تايلها داراي خاصيت جذب صوت مي باشند. سوراخهاي روي تايل به شکل دايره هايي به قطر mm ٨ و mm ١٢ بوده که فاصله مرکز به مرکز اين سوراخ ها از يکديگر mm٣٦ مي باشد.


تايل هاي گچي آکوستيک مدل ١٨/٦

اين نوع تايلها داراي خاصيت جذب صوت مي باشند. سوراخهاي روي تايل به شکل دايره هايي به قطر mm ٦ بوده که فاصله مرکز به مرکز اين سوراخ ها از يکديگر mm ١٨ مي باشد.

روش اجرا

 

سقف کاذب مشبک کناف، از شبکه سازه هاي سپري (يا T شکل) و تايل هاي گچي تشکيل مي شوند. شبکة مذکور به وسيلة آويزهاي قابل تنظيم به سقف اصلي متصل گرديده و سپس تايلهاي گچي درون اين شبکه قرار مي گيرند. نصب سريع و آسان، دسترسي آسان به فضاي تأسيساتي پشت سقف کاذب و تعمير و نگهداري آسان از جمله ويژگيهاي اين ساختار مي باشد.

بخش خالی. برای افزودن محتوا صفحه را ویرایش کنید.

http://www.20script.ir