دیوارهای مقاوم در برابر حریق

دیوارهای مقاوم در برابر حریق(دیوار ضد حریق)

 

 

از این ساختار جهت حفاظت تیرها، ستونها و سایر اعضای سازه های فولادی و همچنین پوشش داکتها و کانالهای تأسیساتی در برابر آتش مستقیم ( تا ١٨٠ دقیقه ) استفاده می شود * . در این ساختار دو روش اجرایی وجود دارد ؛ اجرای پوشش با زیرسازی فولادی و بدون زیرسازی . پوشش اجزا با استفاده ) FM یا در موقع لزوم صفحات مقاوم در برابر حریق و رطوبت ( )FR از صفحات مقاوم در برابر حریق( صورت می گیرد.

سیستم های حفاظت ساختمان در برابر حریق کناف :

 

 

از این ساختار جهت حفاظت تیرها، ستونها و سایر اعضای سازه های فولادی و همچنین پوشش داکتها و کانالهای تأسیساتی در برابر آتش مستقیم ( تا ١٨٠ دقیقه ) استفاده می شود . در این ساختار دو روش اجرایی وجود دارد ؛ اجرای پوشش با زیرسازی فولادی و بدون . پوشش اجزا با استفاده زیرسازی (FM) یا در موقع لزوم صفحات مقاوم در برابر حریق و رطوبت (FR) از صفحات مقاوم در برابر حریق صورت می گیرد.

کاربردها

 

 

– پوشش مقاوم در برابر حریق کانال های تاسیساتی

– دیوار جدا کننده مقاوم در برابر حریق

– پوشش مقاوم در برابر حریق سازه – تیر و ستون

49_148_1

47_146_1

http://www.20script.ir